Love for Dansk Ruhår Klub

§ 1 NAVN OG HJEMSTED 
 • Klubbens navn er Dansk Ruhår Klub, stiftet den 25. april 1928
 • Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvor klubbens formand er bosiddende.
 • Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub hvis love og tilhørende reglementer har forrang for Dansk Ruhår Klubs love og den mellem parterne i medfør af Dansk Kennel Klubs love oprettede overenskomst.
 
 § 2 KLUBBENS FORMÅL
 •  Klubbens formål er at arbejde for at fremme arbejdet med den ruhårede hønsehund i samarbejde med Dansk Kennel Klub og i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs formål og internationale forpligtelser.
 • Dette formål søges opnået ved: 
  a. at klubben uddanner instruktører og arrangerer træning over hele landet i eget regi eller i samarbejde med andre stående jagthundeklubber samt lokale jagt- eller hundeforeninger.
  b. at klubbens medlemmer deltager i interesseorganisationernes og klubbens egne jagtrelaterede prøver og eksteriørudstillinger. 
  c. at klubben arbejder på, at de til enhver tid gældende prøve- og udstillingsregler er i overensstemmelse med de krav, som klubben må stille til fremme for en alsidig jagtbrugshund. 
  d.at klubben vejleder medlemmerne om hensigtsmæssig avl og om valg af avlsdyr for derigennem at bidrage til at bevare / forbedre den ruhårede hønsehunds kvaliteter i forhold til FCI standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber - primært ved at føre et avlsregister samt opstille generelle avlsbestemmelser. 
  e. at klubben er Dansk Kennel Klubs sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende den ruhårede hønsehund. Klubben er berettiget til efter aftale med Dansk Kennel Klub at fastsætte specielle regler for avlsarbejde med den ruhårede hønsehund. 
  f. at klubben varetager medlemmernes interesse overfor relevante. interesseorganisationer, der arbejder med stambogsføring, prøver og udstillinger for hunde. 
  g. at klubben har egen hjemmeside samt, hvis bestyrelsen beslutter det, etablerer og/eller bidrager til andre kommunikationsplatforme, som kan være digitale, herunder et medlemsblad.  
  h. at klubben varetager interessen og højner omdømmet for den ruhårede hønsehund i relation til myndigheder og offentligheden. 
  i. at klubben samarbejder med danske og udenlandske interesseorganisationer.
 
§ 3 MEDLEMSKAB
 • Klubben kan som medlem optage enhver person, som opfylder betingelserne for optagelse i Dansk Kennel Klub.
 • Udmeldelse af klubben skal foregå skriftligt til kassereren.
 • Klubben kan slette et medlem, som er i restance med sit kontingent, efter regler fastsat af bestyrelsen, og som vil være anført på kontingentopkrævningen.
 • Ophør af medlemskab - uanset af hvilken årsag - medfører ikke krav på andel af klubbens formue eller tilbagebetaling af kontingent.
 • Dansk Kennel Klubs formand og direktør er kontingentfri medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har taleret på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
 
§ 4 KONTINGENT
 • Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.
 
§ 5 ÆRESMEDLEMMER OG HÆDERSTEGNET HI-nålen
 • Bestyrelsen udnævner personer til æresmedlemmer og træffer beslutning om tildeling af hæderstegnet Hans Israelsen-nålen i guld eller sølv 
  a. Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har ydet en særlig fremragende indsats for ruhårsagen. Æresmedlemmer er kontingentfri. 
  b. Hans Israelsen-nålen i guld kan tildeles medlemmer, som over en årrække har ydet en særlig fortjenstfuld indsats til fremme for den ruhårede hønsehund. HI nålen i guld skal være svær at opnå. c. Hans Israelsen-nålen i sølv kan tildeles medlemmer, som over en årrække eller ved enkeltpræstationer har udført en markant indsats til gavn for klubben og den ruhårede hønsehund. 
 
§ 6 DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER
 • Har et medlem overtrådt klubbens love eller:
  a. ved ord eller handling modarbejdet klubbens eller en samarbejdende organisations interesser. 
  b. gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af klubbens eller samarbejdende organisationers love, vedtægter, forbud eller påbud. 
  c. gjort sig skyldig i overtrædelse af jagt- eller dyreværnsloven, og dette er fastslået ved endelig dom eller bødevedtagelse.
  kan bestyrelsen tildele medlemmet en misbilligelse, eller frakende medlemmet dets ikke generalforsamlingsvalgte tillidshverv i klubben.
 • Bestyrelsen kan indstille medlemmet til anden disciplinær foranstaltning herunder eksklusion via Dansk Kennel Klubs bestyrelse/disciplinærudvalg iht. Dansk Kennel Klubs love.
 • Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og hurtig reaktion skønnes nødvendig, indstille til Dansk Kennel Klubs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning overfor medlemmet.
 
§ 7 GENERALFORSAMLINGEN
 • Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til lovene afgøres af bestyrelsen eller er genstand for urafstemning.
 
 § 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 •  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. maj og så vidt muligt et centralt beliggende sted i Danmark.
 • Bestyrelsen fastsætter datoen og mødestedet samt indkalder på klubbens hjemmeside med mindst 2 måneders varsel. Generalforsamlingen kan annonceres i medlemsbladet.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. Forslaget skal være ledsaget af en nærmere begrundelse og en redegørelse for, hvad man ønsker at opnå med forslaget. Bestyrelsen giver senest en uge før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside udtryk for sin holdning til evt. forslag.
 • Alle indkomne forslag bekendtgøres på klubbens hjemmeside, når tidsfristen for indsendelse er udløbet.
 • Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur til formanden senest 3 uger inden generalforsamlingen. Tilkendegivelsen skal ledsages af en kort præsentation, som offentliggøres på klubbens hjemmeside.
 • Dagsordenen omfatter følgende punkter: 
  a. Valg af dirigent. 
  b. Valg af 3 stemmetællere. 
  c. Aflæggelse af årsberetning. 
  d. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab. 
  e. Fremlæggelse af budget.
  f. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 
  g. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
  h. Valg af medlem til "Fællesrepræsentationen" (FJD) 
  i. Indkomne forslag. 
  j. Eventuelt.
 • Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal, om andre end medlemmerne kan overvære generalforsamlingen.
 
§ 9 AFSTEMNINGER
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 • Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Stemmeret har ethvert medlem, der ikke er i restance med betaling af kontingent, jfr. § 3, stk. 3.
 • Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller et flertal af de tilstedeværende medlemmer begærer det. Valg af formand skal altid ske skriftligt, med mindre der kun er opstillet én kandidat.
 • Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, med mindre andet fremgår af disse love.
 • Ændringer af disse love kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige registrerede medlemmer stemmer for. Er en kvalificeret majoritet ikke til stede, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling senest 3 måneder efter eller foretager urafstemning. I så fald kan lovændringer vedtages med simpelt flertal.
 
§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
 • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til formanden indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Andre forslag, end de på dagsordenen anførte, kan ikke behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
 • En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
 • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivelse af dagsorden senest 8 uger efter begæringen er modtaget og med mindst 3 ugers varsel.
 • Indkaldelse offentliggøres på hjemmesiden og kan offentliggøres i medlemsbladet.
 
§ 11 BESTYRELSEN
 • Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer, hvoraf én skal være formand og én kasserer. Formanden og kassereren vælges særskilt på generalforsamlingen
 • Bestyrelsen kan beslutte, om antallet af bestyrelsesmedlemmer er 5 eller 7.
 • Ved valg af formand skal denne opnå mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, foretages omvalg mellem samtlige opstillede kandidater. Den kandidat, der ved omvalg opnår det højeste antal stemmer, er valgt. Hvis der fortsat er stemmelighed mellem de højest placerede kandidater foretages omvalg mellem disse. Hvis der fortsat er stemmelighed, trækkes lod.
 • Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
 • Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen. På ulige år afgår formanden og 1 bestyrelsesmedlem. På lige år afgår kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år, på lige år afgår kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
 • Der vælges en 1. og en 2. suppleant. 1. suppleanten er den kandidat med flest stemmer.
 • Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlem af Dansk Kennel Klub.
 • En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.
 
§ 12 BESTYRELSENS ARBEJDE
 • Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse og drift. Formanden og kassereren tegner i fællesskab klubben.
 • Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af 5 eller 4 af 7 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Over forhandlinger føres referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 • Et kort referat offentliggøres på klubbens hjemmeside.
 • Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov.
 
§ 13 REGNSKAB
 • Regnskabet følger kalenderåret.
 • Ved årets udløb opgøres det forløbne års drift og status.
 • Klubbens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter og værdipapirer.
 • Regnskabet skal være afsluttet og forelagt revisorerne inden den 1. april hvert år.
 • Regnskabet offentliggøres på klubbens hjemmeside.
 • Kasserer fører kontrol med klubbens aktiver og deres placering hos medlemmerne.
 
§ 14 URAFSTEMNINGER
 • Urafstemninger foregår skriftligt blandt klubbens medlemmer. Stemmesedlen skal være revisoren i hænde senest den på stemmesedlen angivne dato. Denne dato kan ikke være tidligere end 14 dage fra udsendelsen (poststemplet) af stemmesedlen.
 • Bestyrelsen kan lade ethvert spørgsmål afgøre ved urafstemning.
 
§ 15 KLUBBENS OPHÆVELSE
 • Klubbens ophævelse kan kun vedtages på en til dette formål indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens registrerede stemmeberettigede medlemmer stemmer for en ophævelse. Denne beslutning skal herefter - for at være gyldig - stadfæstes ved en urafstemning, hvor ligeledes mindst 2/3 af de registrerede stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
 • I tilfælde af klubbens ophævelse skal klubbens formue anvendes i jagthundesagens interesse eller til fremme af beslægtede formål efter beslutning på generalforsamlingen.
 
§ 16 IKRAFTTRÆDEN
Disse love er godkendt af Dansk Kennel Klub den 1. maj 2018 og træder i kraft den 1. maj 2018. 
Vedtaget ved på ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2018. Ændringer i § 2 Stk. a, d og g, § 4, § 5 stk. d, § 8, § 10, § 12 og § 13.

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk