Forslag til ændring af Dansk Ruhår Klub's love

Nedenfor ses de forslag til ændringer i klubbens love, som der skal tages stilling til ved den ekstraordinære generalforsamling på lørdag den 16. april 2016.

De foreslåede ændringer er markeret med fed, rød skrift.

§8 stk 3.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tre uger inden generalforsamlingen. Forslaget skal være ledsaget af en nærmere begrundelse og en redegørelse for, hvad man ønsker at opnå med forslaget. Bestyrelsen giver senest en uge før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside udtryk for sin holdning til evt. forslag.

Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur senest 3 uger inden generalforsamlingen til formanden. Tilkendegivelsen skal ledsages af en kort præsentation, som offentliggøres på klubbens hjemmeside.

§10. stk 1.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% 25 % af medlemmernetil formanden indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Andre forslag, end de på dagsordenen anførte, kan ikke behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

§11. stk 5.
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen. På ulige år afgår formanden og 1 bestyrelsesmedlem. På lige år afgår kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år, på lige år afgår kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted

Der vælges en 1. og en 2. suppleant. 1. suppleanten er den kandidat med flest stemmer.

§11 stk. 6.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlem af DKK.

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk