Generalforsamlingen 2017

Vær opmærksom på at der i følge DRK's love er tidsfrist på indsendelse af forslag og på opstillinger af kandidater til formandsposten og til bestyrelsen:

§ 8

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. Forslaget skal være ledsaget af en nærmere begrundelse og en redegørelse for, hvad man ønsker at opnå med forslaget. Bestyrelsen giver senest en uge før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside udtryk for sin holdning til evt. forslag.

og

Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur til formanden senest 3 uger inden generalforsamlingen. Tilkendegivelsen skal ledsages af en kort præsentation, som offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Generalforsamlingen afholdes den 22. april 2017, se indkaldelsen her

Bestyrelse

Formand
Torben Mørup
2138 7515
formand@ruhaar.dk

Næstformand,
2. sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Klubredaktør Jagthunden,
1. sekretær
Schweisskoordinator
Lars Hansen
2030 1420
jagthunden@ruhaar.dk
sekretaer@ruhaar.dk
schweiss@ruhaar.dk 


Medlemsservice,
schweisskoordinator

Jens Toft
2921 8555
medlemsservice@ruhaar.dk 
schweiss@ruhaar.dk