Referat

REFERAT AF ÅRSMØDE I DRK OMRÅDE HOBRO DEN 27. MARTS 2013 

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Årsberetning
3) Fremlæggelse af regnskab af Keld Navntoft
4) Vedtagelse af regelsæt
5) Valg af bestyrelse
6) Kåring af bedste hund
7) Evt.

Ad. 1: Torben Mørup blev valgt som dirigent og takkede for valget.

Ad. 2: Carsten Jacobsen aflagde årsberetning. Årsberetning blev godkendt.

Ad. 3: Keld Navntoft fremlagde regnskabet for 2012. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 5.467,00 og aktiver på kr. 35.314,75. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet er vedlagt.

Ad. 4: Det blev besluttet at DRK område Hobro skal arbejde i henhold til det regelsæt, der er udarbejdet af DRK's hovedbestyrelse.

Ad. 5: Efter nogen drøftelse blev det besluttet at ændre benævnelsen "Bestyrelse" til "Styregruppe". Det blev besluttet, at styregruppen skal bestå af 7 personer.
Keld Navntoft blev valgt til kontaktmand, mens Peter Brorsen blev valgt til kasserer. Herudover blev følgende valgt til styregruppen:
- Egon Svenstrup
- Jan Batholomæussen
- Frits Hansen
- Niels Erik Nielsen
- Kim Batholomæussen

På førstkommende styregruppemøde konstituerer styregruppen sig ud over Keld Navntoft som kontaktmand og Peter Brorsen som kasserer med de øvrige styregruppemedlemmer på følgende poster:
- Næstformand
- Sekretær
- 3 menige bestyrelsesmedlemmer

Det blev drøftet, hvordan der sikres den nødvendige kontinuitet i styregruppen. Det blev besluttet, at dele af styregruppen skal være på valg i lige år, mens den resterende del skal være på valg i ulige år. På førstkommende styregruppemøde fastlægger styregruppen, hvilke styregruppeposter der skal være på valg i lige år henholdsvis ulige år.

Styregruppen nedsætter endvidere på førstkommende styregruppemøde de udvalg, som refererer til styregruppen, herunder:
- Marktræning/lokalprøve
- Ræveslæb træning/prøve
- Schweiss træning/prøve
- Indendørs træning
- Udendørs træning
- Ringtræning/Udstilling
- Pokaladministrator

Det blev besluttet, at kontaktoplysninger for medlemmer styregruppen og de forskellige udvalg snarest lægges ud på foreningens hjemmeside, så nye medlemmer ikke er i tvivl om, hvem de skal kontakte.

Ad. 6: Bygumbakken's A Hella med ejer Hardy Iversen blev kåret til bedste hund.

Ad. 7: Torben Mørup informerede om, hvad der er af nye tiltag både inden for DRK og andre relevante fora.
Dirigenten afsluttede årsmødet med at takke for god ro og orden.

Carsten Jacobsen
referent